top of page

Åland laddar om

En seriös klimatsatsning, människan i fokus och en framtidssäkring av näringslivet. Så kan vi sammanfatta budgetförslaget för 2021 som lanserades idag.


Det åländska samhället står inför en stor ekonomisk utmaning som med all sannolikhet kommer att ta flera år att hantera. Men det är enligt landskapsregeringen inte tid att dra i handbromsen just nu - snarare tvärtom. Landskapsregeringens förslag till budget för 2021 är en markering att Åland satsar sig ur krisen. Satsningarna tar itu med situationen just nu såsom arbetslösheten och näringslivets omedelbara utmaningar samtidigt som de långsiktigt tar sig an en omställning mot ett klimatsmart och bärkraftigt samhälle.

Att återhämta sig från en kris ger alltså en möjlighet att tänka nytt. Hållbart initiativs talespersoner vill särskilt lyfta fram nysatsningarna i miljö- och klimatbudgeten.

- På samma sätt som vi inte ska lämna en ekonomisk skuld till kommande generationer ska vi inte heller lämna över en förstörd planet. Vi måste lösa båda saker samtidigt, säger Annette Bergbo.
Alfons Röblom och Annette Bergbo

Utvecklingsminister Alfons Röblom ser regeringens satsningar på förnybar energi som ett viktigt led i att skapa en ny exportindustri för Åland.

- Åland har kommit långt med förnybar och lokalproducerad energi. Med visionen om storskalig havsbaserad vindkraft lägger vi grunden för en åländsk exportindustri som bidrar till att nå klimatmålen samtidigt som den skapar inkomster och arbetsplatser.

En seriös klimatsatsning

Globalt höjs ambitionsnivåerna på klimatområdet just nu.  Det pågår en process för att ytterligare skärpa EU:s målsättning om utsläppsminskningar. I Finland sker också ett arbete att revidera klimatlagen så att landet blir klimatneutralt senast år 2035. På Åland fortsätter arbetet med en egen klimatlag under året. Syftet med klimatlagen är att stärka den långsiktiga planeringen för ett Åland utan fossila bränslen.


Stöd för hushållens konvertering till förnybar energi fortsätter. Dessutom utökas bidraget till utfasning av oljepannor. För att stimulera en ökning av antalet elbilar stöds utbyggnaden av laddpunkter för elbilar i bostadshus, företag och på offentliga platser.


Produktionen av el från solceller ökar kontinuerligt. Nu tar landskapsregeringen nästa steg och presenterar ett nytt stöd till större solcellsanläggningar som levererar el till nätet.


Resurser läggs också till skärgårdstrafikens omställning så att en konkretiserad plan för förverkligande kan presenteras kommande år.


Människan i fokus

Beskedet är tydligt: Det är just nu inte tid för neddragningar i välfärden. Det riskerar att skapa stora kostnader för ohälsa och arbetslöshet i framtiden. Med ett slopat arbets- och pensionsinkomstavdrag samt höjt grundavdrag styrs resurserna till låginkomsttagare - dem som behöver det allra mest just nu. Kommunerna kompenseras dessutom för inkomstbortfallet för justeringen.


Arbetslösheten ställer krav på omskolning och utbildning. De insatser som inletts under 2020 fortsätter. Utbildningsmöjligheterna utökas inom Ålands gymnasium, Högskolan och Folkhögskolan. Landskapsregeringen avser också att göra det möjligt för Högskolan att examinera på masternivå. Vidare kvarstår tilläggstödet till Medborgarinstitutet.


Det är viktigt att sjuk- och hälsovården har tillräckligt med resurser för en eventuellt utökad smittspridning och att minska köerna. ÅHS tilldelas därför mer resurser. Bland annat inrättas en digital ungdomsmottagning för att öka tillgängligheten för att söka hjälp för psykiska ohälsa.


För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig utvecklas kollektivtrafiken i tätorten Mariehamn/Jomala. Under 2021 påbörjas även arbetet med nästa trafikförsörjningsprogram som behandlar landsbygdens kollektivtrafik. Samtidigt görs en översyn av turlistorna och biljettpriserna. Vidare påbörjas digitaliseringen av Ålandstrafiken som leder till enklare bokningsregler och tar steg mot en åländsk resebokningsapp. Vad gäller infrastrukturprojekt prioriteras utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Särskilt fortsätter utredningarna kring sträckan Mariehamn-Järsö.


Tredje sektorn är viktig under utmanande tider. Fördelningen av PAF-medel bibehålls till föreningslivet, idrotten och kulturutövarna. År 2021 är dock ett övergångsår så att medelsmottagarna har tid på sig att ställa om sina verksamheter inför minskade PAF-medel 2022. Det åländska 100-årsfirandet kommer för övrigt att vara en välkommen vitamininjektion i kultursektorn.


Barns och ungas perspektiv i beslutsfattandet är viktiga. Landskapsregeringens mål är att utveckla en tydlig barnstrategi som tar utgångspunkt i FN:s barnkonvention.


Framtidssäkrat näringsliv

Näringslivet är en viktig motor i omställningen till ett hållbart Åland. I budgetförslaget ingår därför ett nytt stödsystem för att stimulera företagens övergång till en hållbar resursanvändning. Stödet som budgeterats till 700 000 € ska ha en bred inriktning för att kunna ta till vara goda idéer från näringslivet kring hur de på ett smartare sätt kan använda resurser såsom energi och vatten.


Landskapsregeringens vision om storskalig havsbaserad vindkraft på åländskt vatten har väckt stort intresse. Utbyggnaden skulle kunna innebära en ny exportindustri och ett nytt stabilt ben i det åländska näringslivet. Landskapsregeringen avsätter därför resurser för att driva projektet vidare. Dessutom initieras en ny utbildningsinriktning inom vindkraft. Den ska erbjuda en framtida utbildningsväg för i första hand vuxna med tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.


Högskolan ska bli en motor i forskning, utveckling och innovation för omställningen till ett ett hållbart samhälle. En fortsatt startfinansiering ges därför till utvecklingscentret. Ambitionen är att centret tillsammans med näringslivet, offentlig sektor och intresseorganisationer kan knyta till sig extern finansiering i högre utsträckning än tidigare.


Fler steg behöver tas för att gå bort från slit-och-släng samhället. Landskapsregeringen startar därför en arbetsgrupp inom cirkulär ekonomi med flera samhällsaktörer. I relation till det tas ny avfallsplan fram med sikte att styra mot mer cirkulära materialflöden. Byggsektorn har en stor roll att spela i avseendet, vilket kommer att framgå i den kommande strategin för hållbart byggande. För att gynna den lokala produktionen fortsätter arbetet med att lyfta AX-gantrenden.

I en tid där närturism och naturupplevelser blir allt populärare, tar landskapsregeringen fasta på möjligheterna inom ekoturismen. Filmproduktionsstödet för Agatha Christie-serien är också en viktig del i att gynna fotspårsturismen. Ett fokus på kulturturismen inleds. Bland annat ämnar Åland ansöka om att bli medlem i UNESCO.


Avslutning

Även om det för närvarande är svårt att sia om när pandemin släpper taget, behöver Åland inleda arbetet med att, på lite längre sikt, få till en balanserad budget. Det kommer att innebära en långsiktig finansiell planering som är förankrad i de strategiska målsättningarna i utvecklings- och hållbarhetsagendan.


En kris prövar invanda tankesätt och vanor. Trots alla utmaningar är det för Hållbart initiativ viktigt att se återhämtningsfasen som en möjlighet att skapa något nytt.

- Genom seriösa klimatsatsningar, en framtidssäkring av näringslivet och ett ständigt fokus på människan rustar den här budgeten Åland för ett livskraftigt samhälle efter krisen, avslutar talespersonerna.

Åland laddar om.


Comments


bottom of page