top of page

Åland på god väg i återhämtningen

Den ekonomiska återhämtningen från pandemin går bättre än tänkt. Klarar Åland av att göra en återhämtning utan ökat ekologiskt fotavtryck? Hållbart initiativs lagtingsgrupp tror så.


Allt tyder på att den ekonomiska återhämtningen i år har varit långt bättre än förväntat. Den senaste statistiken pekar på att Finlands volymökning i BNP ligger på 8 procent medan svenska prognoser för året indikerar en BNP-ökning på mellan 4 och 5 procent. Även om de åländska siffrorna troligtvis är lägre än så, har vi flera glädjeämnen. På lokalt plan har vi en kraftigt expanderande finanssektor, en ökad sysselsättningsgrad och sommaren förde med sig en kraftig skjuts för besöksnäringen.


Den överhängande risken med den snabba ekonomiska återhämtningen är att samhället återgår till business as usual. Tidigare återhämtningar visar att ekonomisk återhämtning gjorts på bekostnad av ett högt ekologiskt fotavtryck.

Lyckligtvis har pandemin fört med sig trender som är här för att stanna. Att handla mer lokalt, resa i våra närregioner, distansarbeta och digitalisera hör till dessa. Många företag har också tagit tillfället i akt att göra stora investeringar för att möta konsumenters krav.


Samtidigt ökar den offentliga styrningen för hållbarhet från EU-håll. EU kommer med tydliga handlingsplaner inom bland annat biologisk mångfald, klimat, vattenmiljö och cirkulär ekonomi. Medlemsländer erhåller både finansieringsmöjligheter och krav på implementerad lagstiftning.


Det finns därmed goda förutsättningar för Åland att göra en omstart till ett mer hållbart samhälle.

För Hållbart initiativ har det varit viktigt att styra finansiella resurser till hållbara verksamheter och skapa förutsättningar för nya näringsgrenar.

Pandemin har visat att Åland behöver ett diversifierat näringsliv. Det är därmed helt kritiskt att utveckla nya, hållbara affärsmöjligheter som Åland kan livnära sig på i framtiden. Landskapsregeringen vill göra Åland till ett centrum för förnybar energi i Norden. Här finns stora framtida möjligheter för nya företag, utbildningar och innovationer, inte minst i samband med projektet om storskalig havsbaserad vindkraft på åländska vatten. Dessutom har landskapsregeringen aktivt och målmedvetet skapat möjligheter till utbildning och omskolning i framtidsbranscher som kräver arbetskraft.


När finanserna tryter är det avgörande att vi styr dem till de verksamheter som bidrar till uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Svinryggen får med sitt investeringsstöd nu möjlighet att koppla på biokolframställning till sin biogasanläggning. Det attraktiva stödet för hållbar resursanvändning på 700 000 € stimulerar den cirkulära ekonomin och stödformerna för förnybar energi samt elbilsladdare är omåttligt populära. Det ska löna sig att vara i framkant. Stöd utan hållbarhetsvillkor försämrar Ålands konkurrenskraft.


Den ekonomiska återhämtningen ger ingen omställning per automatik. Det krävs en målmedveten offentlig styrning i alla faser.

Vi är övertygade om att ambitiösa och sporrande miljö- och klimatmål driver entreprenörskap som gör Åland attraktivt för investerare, inflyttare och besökare.

Åland är redan på god väg.


Hållbart initiativs lagtingsgrupp

Annette Bergbo

Simon Holmström


Comments


bottom of page