top of page

En människonära väg för framtiden

Vi lever i en orolig tid som kräver ett offensivt klimat- och miljöarbete, människonära åtgärder och ekonomisk smarthet. Det är inte rätt tid för bakåtsträvanden, okunskap och tvekan. Det är budskapet från Hållbart Initiativs budgetmotioner.


Idag har lagtinget inlett debatten om landskapets budget för 2023.


HI gick ur regeringen för drygt en månad sen och deltog därmed inledningsvis i budgetprocessen. Tidigare utvecklingsministern, numera lagtingsledamot Alfons Röblom, ser flera spår av HI i budgetförslaget.

Alfons Röblom
- Det är fint att energisatsningarna fortsätter liksom förverkligandet av storskalig havsbaserad vindkraft och att nya vattenvårdsprojekt startas. Dessutom är det helt rätt att höja grundavdraget så att fler får vardagen att hålla ihop. Dessa åtgärder har HI aktivt lobbat för i regeringen, kommenterar Alfons Röblom.

Samtidigt syns det tydligt att Hållbart Initiativ inte är i regeringsställning längre.

- Det är helt omöjligt att förstå hur landskapsregeringen ska ta Åland in i en fossilfri framtid. Man kommer inte med någon typ av förklaring efter att ha prioriterat ner klimatlagsarbetet. Dessutom saknas tillräcklig styrkraft i att öka naturskyddet, ställa om skärgårdstrafiken, förbättra kollektivtrafiken och styra den offentliga konsumtionen enligt hållbarhetskrav, säger lagtingsledamot Simon Holmström.

Det är mot den bakgrunden Hållbart Initiativ lämnat in 34 budgetmotioner med totalt 60 konkreta förslag. Det är enligt partiet en nödvändig palett av gröna, progressiva förslag som tar itu med det ansträngda läget här och nu samtidigt som de framtidssäkrar det åländska samhället mot kommande utmaningar. Budgetmotionerna delas in i tre delar.


Ansvar för ekonomin

Budgetens sista rad ger ett minusresultat på uppemot 19 miljoner euro. Visserligen är minusresultat helt naturligt i svåra tider - att leda ett samhälle är inte att leda ett företag. Men budgetunderskottets storlek, som vida överstiger inflationen och de väntade löneökningarna, talar om att det är något annat som står fel till.


Enligt HI kommer regelbundna budgetslitage att försvåra arbetet att investera Åland till ett hållbart samhälle.

Simon Holmström
- Vi måste ha råd att genomföra omställningen, visa hur offentlig sektor kan gå före i omställningen och skapa nya affärsverksamheter som håller sig inom de planetära gränserna. Vi behöver ha resurser för den omställningen, säger Simon Holmström.

Är det något vi lärt oss av pandemin är det värdet av den lokala ekonomin, och här spelar offentlig sektor en viktig roll. Många offentliga inköp görs tyvärr slentrianmässigt i farten vilket leder till att icke-åländska aktörer får gå före åländska företagare. Det läckaget ska täppas till!


Hållbart Initiativ föreslår:


Ansvar för människan

Ett hållbart samhälle lämnar ingen utanför. För att kunna ställa om det åländska samhället måste vi också satsa på välfärden. Omsorgspersonal saknas, ett växande Åland kräver aktiva integrationsinsatser och de stigande kostnaderna utmanar hushållens ekonomi.

- Plånbokens tjocklek ska aldrig få avgöra ålänningarnas tillgång till vård, skola eller omsorg, säger Alfons Röblom.

Ett betydelsefullt sätt att minska kostnaderna för ålänningarna är att göra kollektivtrafiken en naturlig del av vardagen och minska de ekonomiska riskerna för att göra energiinvesteringar.

Omställningen ställer också höga krav på en välfungerande kompetensförsörjning. Det behövs mycket kunnande och kompetens för att göra energiinstallationer, bygga vindkraftverk och naturbaserade lösningar. Med forskning och innovation kan Åland dessutom bli ledande i flera områden i omställningen.


Hållbart Initiativ föreslår:


Ansvar för miljön

Det är flera gånger billigare med en kraftfull miljö- och klimatpolitik idag än att vänta och se. Landskapsregeringen ger i budgetförslaget få eller inga svar på hur Åland långsiktigt ska uppnå mål om klimatutsläpp, biologisk mångfald eller cirkulär ekonomi.

- Ska man stoppa huvudet i sanden tills EU kommer med kraven? Ska man göra så lite som möjligt, tills allt ska göras på en gång med en ännu högre prislapp? frågar sig Simon Holmström.

Hoten mot vår miljö är många. Det handlar om allt från bekämpningsmedel, kalhyggen, monokulturer, övergödning, industriellt trålfiske och sönderexploaterade landskap med få spridningsvägar för flora och fauna. Naturen måste sätta ramarna för nyttjandet av skogs-, mark- och havsresurser.


Hållbart Initiativ föreslår:


Bonusar

Hållbart Initiativ har avslutningsvis två motioner som rör demokratin och Ålands plats i världen.


Som autonomi med begränsade resurser måste man tänka kreativt och konstruktivt. HI föreslår att landskapsregeringen mer formellt kunde utse självstyrelseambassadörer d.v.s. personer vars engagemang för Åland gör dem lämpliga att bära en viss formell status som företrädare för åländska intressen i det land de är aktiva.


Landskapsregeringen förväntas i de flesta avseenden fungera som andra parlamentariskt tillsatta regeringar i vår omvärld. Dock saknar de åländska ministrarna någon form av assistenter eller politiska medarbetare. HI föreslår skapandet av ett ett skilt praktikprogram för ministerassistenter.


Avslutning

Budgeten handlar sist och slutligen om en viktig sak: Den säger vilket samhälle vi vill skapa. Hållbart Initiativ vill ha en ekonomi som är till för alla människor och som agerar inom socialt och ekologiskt hållbara ramar - i alla verksamheter!

Erica Scott
- Omställningen till ett hållbart samhälle är inget sidoprojekt som man gör på sidan av när allt är klart. Det är inte heller något man bara löser genom att hitta på saker som låter bra här och var. Åland behöver en ansvarstagande politik över alla sektorer som ser längre än till enbart nästa val, säger talesperson Erica Scott.

Det står klart att Åland omgående behöver insatser på alla politiska nivåer för att komma vidare i omställningsresan.

- Hållbart Initiativ bevisar att vi är en progressiv kraft i åländsk politik, som ser nya lösningar på gamla problem och som tror på människans drivkraft att bidra till samhällsutvecklingen, avslutar Alfons Röblom.

Comments


bottom of page