top of page

Ett historiskt beslut att skydda Stornäset

Ett av de mest effektiva sätten att stärka den biologiska mångfalden är att skydda mer natur. Åland har höga ambitioner för naturskyddet och nu går snack till verkstad. Idag fattade utvecklingsminister Alfons Röblom ett historiskt beslut att skydda Stornäset i Kastelholm.


Åland är på intet sätt skyddat från den globala trenden av minskande biologisk mångfald. Enligt den senaste finska rödlistningen från 2019 finns flera hotade arter och biotoper på Åland. I takt med en ökad exploateringstakt och fler invasiva främmande arter under de senaste decennierna har också alltmer natur trängts undan.


Ålands landskapsregering tar frågan om biologisk mångfald på största allvar. Målsättningen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda för 2030 är ett “ekosystem i balans”. Som delmål anges att minst 10 % av kust- och havsområdena ska vara skyddade. Idag är siffran knappt 2 %, vilket består av många små naturreservat.


Utvecklingsminister Alfons Röblom har tidigare fattat beslut om att skydda natur på Kökar, i Eckerö och i Sund. Idag fattade han ett beslut om naturskydd som omfattar 270 hektar (land och vatten) på Stornäset i Kastelholm, Sund på basen av en omfattande utredning.

- En politik som värnar den biologiska mångfalden är fullständigt avgörande för pollinering, rening av vatten, bildande av humus och annat som ekosystemen levererar gratis och som behövs för bl.a. jordbruk, skogsbruk och fiske, säger utvecklingsminister Alfons Röblom.

Beslutet innebär inte några finansiella kostnader, eftersom marken redan ägs av landskapet. Stornäset är det största offentligt ägda området på hela fasta Åland där allmänheten har fritt tillträde till stränder och skogsmark. Jakt och fiske får ske med landskapsregeringens tillstånd. Också skogsbruk får fortsättningsvis bedrivas i väl valda områden.

- Beslutet är ett stort steg framåt för att skydda den biologiska mångfalden. Det är viktigt att folk har möjlighet att lära sig mer om hur naturen hänger ihop. Stornäset är viktigt också för rekreation och kommande ekoturism, fortsätter Alfons.

Enligt forskning har naturskydd också positiva ekonomiska konsekvenser. Den statushöjning som ett naturreservat innebär har visat sig gynna lokala företag inom framför allt turismen. Ekoturismen är den snabbast växande besöksformen i vårt närområde idag.


Stornäset

Lyssnar du riktigt noga kan du höra de historiska vingslagen på Stornäset, som var jaktmark för Gustav Vasa. Då kungsgården förflyttades till andra sidan Slottssundet på 1700-talet växte Stornäset i betydelse för trakten. Sedan 1800-talet har området haft en naturvårdsplan. Man har också använt en del av Stornäset som ett skogligt försöksområde.


Du har säkert tagit dig hit på en skogspromenad någon gång, varit på något läger eller aktivitet som Scouterna, 4H eller någon annan organisation ordnat. Det finns många stigar att välja mellan. En liten skogsstig leder till Småholmskojan, som Kastelholmsnejdens byalag sköter om. Platsen är idyllisk och speglar gamla fisketraditioner.


Är du biologiskt intresserad finns här många intressanta biotoper och arter. Du kan ströva genom gammelskog och havsstrandäng och kanske får du syn på den skyddsvärda mnemosynefjärilen eller de fridlysta rovfågelarterna sparvhök och ormvråk.

- Stornäsområdets största naturvärde är odiskutabelt det faktum att det utgör en obebyggd och relativt ostörd "ö" i en region med för åländska förhållanden stort befolkningstryck, står det i beslutet.

Beslutet att freda Stornäset måste komma som en fin 10-årspresent till föreningen Stornäsets vänner, som grundades 2010 med målet att skydda naturen för kommande generationer. Vi tackar dem för deras engagemang som lett fram till detta historiska beslut.


1 Comment


Annika Kiiski
Annika Kiiski
för 2 dagar sedan

Hallå! Stornäset är en vacker plats. nära fiskestugan (Småholmskoja) lade vi märke till kurturus, som är en aggressivt spridande, skadlig främmande art. Det skulle vara bra om åtgärder kunde vidtas för att utrota arten.

Like
bottom of page