top of page

Ett knippe hållbara investeringar

Åland startar om efter krisen med flera investeringspaket, enligt landskapsregeringens förslag på återhämtningsprojekt. Hållbart initiativ är tillfreds och kommer med ett ytterligare innovativt tillägg: stöd för en biokolsfabrik.


Pandemin har på ett tydligt sätt blottat sårbarheten i det rådande ekonomiska systemet som drivit på osunda finanser, ökade sociala problem och en förvärrad ekologisk kris.

Behovet är nu extra stort att kortsiktigt återhämta ekonomin och samtidigt forma ett livskraftigt samhälle som håller också för kommande generationer.

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens är ett välkommet stöd för de områden som drabbats allra mest av pandemin. Av Finlands EU-stödsandel kommer Åland att erhålla uppemot 12,6 miljoner € för investeringsprojekt. Projekten ska enligt EU fokusera på uppväxling, renovering, laddning, uppkoppling, modernisering, expandering samt omskolning.

Med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda som ledstjärna har flertalet konkreta projekt funnits startklara. Under hösten har landskapsregeringen formulerat flera hållbara investeringsprojekt som nyligen landade på lagtingets bord för diskussion. Landskapsregeringen föreslår följande projekt:

  • Visionen om havsbaserad vindkraft tar steg vidare

  • Utbyggnad av storskaliga solparker stimuleras

  • Högskolans utbildningar förstärks inom digitalisering, automation, AI samt förnybar energi och digitaliserar sina egna verksamheter och pedagogik

  • ÅHS nya vårdinformationssystem understöds

  • Stöd för inköp av eldrivna fordon införs

  • Investering av eldrivna bussar till den nya tätortstrafiken genomförs

  • Elladdningsstödet fylls på med ännu mer laddning

Hållbart initiativ är mycket tillfreds med projektförslagen, som skulle ta konkreta steg framåt på Ålands hållbarhetsresa. Eftersom projektförslagen ännu kommer att behöva godkännas av EU längre fram, skulle det vara positivt att lägga till ytterligare ett projekt på listan om någon av de övriga inte blir godkänd.

Vi vill därför framföra möjligheterna för biokolsframställning på Åland. Om det är något som EU önskar att ska genomföras är det innovativa projekt som har en dokumenterad möjlighet att skapa nya arbetsplatser och koppla ihop flera samhällssektorer i en systemförändring. Biokol sammanbinder träindustrin, fjärrvärmenätet och jordbrukssektorn med positiva klimat- och miljöeffekter vad gäller bindande av CO2, minskning av näringsläckage och av bioavfall såsom t.ex. slaktavfall samt en ökad biologisk mångfald. Exempel från närregionerna i form av Carbofex i Tammerfors och Pyreg i Sverige visar att detta är fullt möjligt även på Åland.


För oss är det självklart att pandemins möjligheter till omstart måste tas tillvara. Detta förslag till investeringsprogram gör just det. Går den igenom, skulle Åland ta betydande kliv framåt mot ett mer motståndskraftigt samhälle, som tar itu med arbetslösheten, känslan av oro inför framtiden och den skenande miljö- och klimatskulden.

Åland slösar inte bort denna kris - utan vi tar chansen att bli ännu starkare.

Hållbart initiativs lagtingsgrupp

Simon Holmström

Annette Bergbo


Fotnot:

Ålands projektförslag kommer att ingå i Finlands återhämtningsplan. Planen ska enligt EU-förslaget läggas fram senast den 30 april 2021. Därefter får vi veta huruvida EU godkänner projektebskrivningarna eller inte.

Comments


bottom of page