top of page

Ett nytt Åland växer fram

Åland har ett budgetförslag för 2022! Hållbart initiativ är nöjda med förhandlingarna, som resulterat i en rad klimat- och miljöåtgärder och satsningar på välmående i en tid av oro för växande psykisk ohälsa.

- Pandemin har varit en omskakande upplevelse för oss alla. Det är viktigt att budgeten visar stabilitet samtidigt som vi lägger extra kraft på att möta den psykiska ohälsan och ställa om Åland till fossilfrihet. Det ger trygghet för framtiden, sammanfattar utvecklingsminister Alfons Röblom.

Ett annorlunda Åland växer fram i spåren av coronapandemin med en bättre ekonomisk återhämtning än väntat. Landskapsregeringens insatser under krisen har gett stabilitet och trygghet då vi har behövt det som allra mest. Samtidigt sker initiativ och satsningar som sätter en ny kurs för Åland.


Under 2021 tog landskapsregeringen fram fem fokusområden för hur Åland ska genomföra en hållbar omställning efter pandemin:

  1. meningsfull sysselsättning

  2. digitala affärsmöjligheter

  3. grön kraft

  4. inflyttning

  5. stabilisering av ekonomin

I förslaget till budget 2022 konkretiseras hur de fem områdena ska genomföras i praktiken. Budgetförslaget kommer på det sättet med en rad satsningar inom alla politikområden som tar Åland närmare visionen om ett fullständigt hållbart samhälle 2051 och de sju strategiska utvecklingsmålen för 2030.


Budgetförslaget kommer i en tid när det finns stort behov av att se över hur vi långsiktigt kan få sunda finanser och samtidigt säkerställa ett proaktivt arbete för att uppnå visionen för Åland om att “alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. Hållbart initiativ har aktivt arbetat för att åtgärder på områdena klimat, miljö och välmående, inte minst psykisk hälsa, inte panikbromsas. Parallellt med besparingsförslagen har vi därför i regeringen kommit överens om att förlänga en rad tidigare införda satsningar och införa nya.


Effektiva klimatåtgärder

Hållbart initiativ har i budgetarbetet jobbat starkt för en lång rad klimatsatsningar – på kort, medellång och lång sikt – som strävar till att Åland skall uppnå, och vid behov revidera, sina utsläppsmål för 2030 samt den långsiktiga visionen för 2051.

Talesperson och lagtingsledamot Annette Bergbo
- Klimatåtgärderna hjälper individer, företag, och offentlig sektor att snabba upp omställningen till ett hållbart samhälle. Alla – oberoende av inkomstnivå – skall ha möjlighet att ställa om och samtidigt spara pengar, säger Hållbart initiativs talesperson Annette Bergbo.

Landskapsregeringen går vidare med projektet om storskalig havsbaserad vindkraft. Åland har utmärkta förutsättningar att exportera stora mängder förnyelsebar energi till våra kringliggande regioner.


På temat förnybar energi fortsätter stödet till solparker. Etablerandet av en solpark på Åland är nödvändigt eftersom privatpersoners och företags anläggningar inte räcker till för att nå de mål som ställts upp. Ett särskilt solparksstöd är därför nödvändigt.


Det har visat sig att intresset bland de åländska företagen för energieffektiviseringar och cirkulär ekonomi är fortsatt stort. Därför fortsätter stöden till hållbar resursanvändning som introducerades 2021.


Stöd för konvertering av oljeuppvärmning införlivas i stödet för reparation av pensionärsbostad. Samtidigt jobbar vi för att flera personer – även de med lägre inkomster – ska ha möjlighet att söka stöd och vara delaktiga i energiomställningen. När det gäller byggsektorns omställning avslutas arbetet med en strategi för hållbart byggande, som också inbegriper materialval, kemikalier, markanvändning och biologisk mångfald.

På transportområdet händer det också saker. Elektrifieringen av fordonsflottan är ett måste för att minska utsläppen, men ännu utgör elbilarna en liten del av försäljningen.

Stöd för elbilsladdare, både till privatpersoner och företag, är därför välkomna.

Dessutom installerar landskapsregeringen laddningsinfrastruktur på strategiska platser.

Detta stöd är speciellt viktigt då allt fler turister kommer till Åland med elbil.


Vi har länge pratat om att åtgärder i skärgårdstrafiken ska ske utifrån ett helhetsgrepp och en vision om en hållbar skärgårdstrafik. Detta kommer både att kräva kapital och ta lång tid. För att veta hur vi skall göra detta på effektivaste och snabbaste sätt kommer landskapsregeringen att ta fram en plan för skärgårdstrafikens omställning.


Det gäller att leva som man lär. Landskapsregeringen har några interna klimatrelaterade satsningar såsom inköp av elbilar, återanvändning av möbler, fokuserad hållbarhetsutbildning och klimatkompensering av tjänsteresor.


Åland behöver en starkare strategisk styrning av klimatarbetet. Därför pågår arbetet med att stifta en klimatlag. Som hjälp till det arbetet görs en analys över vilka åtgärder landskapsregeringen kan vidta för att optimera insatserna för minskning av Ålands klimatavtryck.


Nödvändiga miljöåtgärder

Ett minst lika stort hot som klimatkrisen är förlusten av biologisk mångfald. Budgetförslaget kommer med flertalet satsningar för att värna den åländska artrikedomen.


En viktig del av naturvården är områdesskyddet. Till en av de stora nyheterna i budgetförslaget hör åtgärden att avsätta stora delar av landskapets marker till naturskyddsområden. Med förslaget ökar skyddsgraden av åländsk mark med nästan det dubbla.

Talesperson och utvecklingsminister Alfons Röblom
- Naturen är vår viktigaste resurs. I och med att regeringen nu går in för att skydda stora delar av landskapets egna markområden kommer naturskyddet att ta ett historiskt stort steg framåt, säger Alfons Röblom.

För att öka naturskyddet på andra markområden ingår Åland i ett nytt EU-projekt som delfinansierar utökningen av Natura 2000-nätverket. Ytterligare EU-projekt utökar möjligheten till inventeringar av både vatten- och landmiljöer.


Ett starkt medborgarengagemang behövs för naturvården. Landskapsregeringen utreder särskilt möjligheterna till frivilligt skydd av strategiskt viktiga skogsområden. Särskilt bygger vi på Åland på erfarenheter från de motsvarande finska programmen Metso och Helmi.


På vattensidan lägger landskapsregeringen stor vikt vid minskning av näringsutsläppen. Därför startas helfinansierade EU-projekt för att minska näringsläckaget i jordbruksdominerade områden samt identifiera de mest värdefulla områdena för fisklek och biologisk mångfald i kustzonerna.


Att minska resursslöseriet och främja cirkulär ekonomi är också viktigt för att stärka de lokala naturresurserna. Landskapsregeringen kommer därför under året att åsidosätta PAF-medel till olika typer av utvecklingsprojekt för den gröna omställningen. Förslaget är förankrat i en parlamentarisk arbetsgrupp som gav sin rapport under sommaren 2021.


Välmående med särskilt fokus på unga

Välmående är nyckeln till ett samhälle som utvecklas och kan välkomna fler. Det är därför glädjande att regeringen uppmärksammar behoven och väljer att satsa på att utveckla kapaciteten för att möta en växande ohälsa även i tider av inbesparingar.


Utarbetandet av en välbehövlig folkhälsostrategi har försenats på grund av pandemin men är nu högprioriterad att komma vidare med under 2022. Ett aktivt folkhälsoarbete tar avstamp i friskfaktorer och hur vi tillsammans kan skapa ökad hälsa i samhället.


Det är centralt för oss att stärka inflytandet för alla grupper i samhället. Som ett viktigt led i att stärka barn och ungas rätt att påverka samhället utvecklar landskapsregeringen en barnstrategi och ett nytt ungdomsprogram.

En särskilt viktig fråga är att stärka ungas välmående. Landskapsregeringen gör en storsatsning genom ett treårigt program för att samordna arbetet för ungas psykiska hälsa. Programmet ska förbättra samverkan mellan verksamheter som barnomsorg, skola, utbildning, socialvård och hälso- och sjukvård. En relaterad satsning är “Kultur på beställning”, som är ett fortsättningsprojekt till “Kreativa Kids”. I projektet fortsätter aktiviteter som främjar barns förmåga att uttrycka sig med kulturen som hjälpmedel.


Ett välkommet besked för förenings- och kulturlivet är att utdelningen av PAF-medel kvarhålls. Det har varit viktigt för oss att inte dra ner på utdelningen eftersom den tredje sektorn har en samhällskritisk roll för att främja gemenskap, integration, hälsa och mening.


Avslutning

Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin ger ingen omställning per automatik. Det krävs en målmedveten offentlig styrning i alla faser. Hållbart initiativ gör avtryck i den konkreta politiken och bidrar till att forma det nya Åland som växer fram.


Vi är glada för att budgetförslaget för 2022 inger stabilitet och trygghet i kölvattnet av pandemin samtidigt som vi ansvarsfullt bygger ett motståndskraftigt samhälle för de kommande 100 åren.Comments


bottom of page