top of page

EU skyndar på Ålands omställning


Värmerekord, storbränder, översvämningar. Vi påminns dagligen om konsekvenser av klimatförändringen i vår nutid.


Klimatutmaningen kräver krafttag på alla nivåer. EU enades nyligen om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990. Dessa mål finns nu formulerade i en preliminär europeisk klimatlag. Som en viktig del av det arbetet presenterade kommissionen i juli en rad olika lagförslag under rubriken “Fit for 55”.

Förslagen pekar – med hela handen – på att riktningen för de kommande tio åren är att nå det uppsatta klimatmålet. Åland, som stakat ut vägen för ett fullständigt hållbart samhälle genom vår utvecklings- och hållbarhetsagenda, får tydlig draghjälp av det föreslagna klimatpaketet.


Fossilbilarnas tid är snart förbi.

EU föreslår 0-utsläpp från fordon senast 2035. Det innebär att fossila fordon som säljs på Åland idag kommer att tas ur bruk före de uppnått sin fulla livslängd, eller konverteras till andra drivmedel. Åland, med sina korta avstånd, passar utmärkt för elbilar och med detta kommer behov av hundratals – mestadels privata – laddstationer. Med en helt elektrifierad fordonsflotta sparar ålänningarna tiotals miljoner euro i transportkostnader per år, eftersom el är märkbart billigare än fossila drivmedel.Fit For 55 gör det dyrare att elda för kråkorna.

Det blir dyrare att elda för kråkorna när marknad skapas för byggnadssektorns utsläpp.

Fossil uppvärmning av fastigheter föreslås ingå i en ny marknad för handeln med utsläppsrätter vilket medför att oljeuppvärmda och dåligt isolerade fastigheter blir dyrare i drift. Detta skapar möjligheter för utfasning av oljepannor, installation av värmepumpar, samt renovering och energieffektivisering av fastigheter. På sikt bor vi ålänningar bättre, billigare och med bättre samvete.


Sjöfarten inkluderas i handeln med utsläppsrätter.

Från att tidigare ha varit helt utanför handeln med utsläppsrätter föreslås nu sjöfarten ingå i EUs Emissions Trading System (ETS). Slutsatsen för Ålands del är att övergången till el- och vätgasdrivna färjor med lägre driftskostnader måste snabbas upp. Behovet av en plan för omställning av skärgårdstrafiken är därmed uppenbar. I förlängningen ger det här stora konkurrensfördelar inom de finländska och åländska IT- och teknikföretag som ligger i framkant.


Skogen får större roll som kolsänka.

Inom skogsbruket föreslår EU att kalhyggen ska undvikas och att alla gamla skogar ska få större skydd. Detta skulle göra de åländska skogarna mer motståndskraftiga i spåren av klimatkrisen och värna biologisk mångfald som är helt avgörande för de gratistjänster naturen ger oss.


“Fit for 55” är fullt av möjligheter bara man ser dem.

Nu behövs målmedvetna politiska beslut i kombination med drivna entreprenörer. Navigerar vi ålänningar tillsammans på vågorna, kommer vi att skapa många nya jobb inom bland annat teknik-, bygg-, el- och VVS-branscherna på Åland. Det kräver en aktiv politisk styrning på lokal nivå. Därför är vi stolta över att landskapsregeringen planerar att presentera en egen, åländsk klimatlag i höst. Det ger oss hopp för framtiden.

bottom of page