top of page

Hållbara initiativ så in i Norden

Nordiska klimatmål, europeiskt pantsystem, ungdomsfond för biodiversitet och klimat, Östersjöåtgärder, ekocidlagstiftning och gemensam återvinningsstrategi. Simon Holmström berättar om aktuella initiativ han drivit på under Nordiska rådets senaste session.


I måndags sammanträdde de nordiska parlamentarikerna igen i Nordiska rådets digitala aprilsession, som i stort fokuserade på krishantering och gränsfrågor i kölvattnet av pandemin. Dessutom behandlades en rad miljö- och klimatförslag.

Simon under Mittengruppens fysiska möte 2019. Nu är alla möten digitala.

Mittengruppen

Sessionerna börjar alltid med att partigrupperna sammanträder. Hållbart initiativ är medlem i Mittengruppen, som är den näst största gruppen. Simon Holmströms två inlämnade initiativ upptogs där för behandling.


Mittengruppen ställde sig enhälligt bakom den skriftliga frågan gällande europeiskt pantsystem för dryckesemballage. Norden, som arbetat länge med det, har enligt Holmstrom en gyllene möjlighet att haka på det europeiska arbetet som nu är aktuellt.

- Det är otroligt positivt att Mittengruppen som helhet vill driva på att Norden aktivt tar ställning i frågan om europeiskt pantsystem. Det är ett starkt ställningstagande för minskad resursanvändning och nedskräpning, säger Simon.

Frågan sänds nu vidare till de nordiska regeringarna. En skriftlig fråga besvaras vanligen inom några månader.


Mittengruppen visade också sitt starka stöd för medlemsförslaget om en nordisk klimatallians. Förslaget, som konkret handlar om att fastställa gemensamma nordiska klimatmål utgående från Parisavtalet, understöddes av alla utom norska Senterpartiet.

- Det stora understödet för förslaget att Norden ska ta fram gemensamma klimatmål kommer att bana vägen för en positiv behandling i hållbarhetsutskottet. Det kommer att sända goda signaler till de internationella klimatförhandlingarna, menar Simon.

Med det stora understödet kommer medlemsförslaget att skickas vidare till Nordiska rådets temasession i slutet av juni.

Förslaget om nordiskt slutdatum för användning av fossila bränslen fick stort genomslag hösten 2020. Här talar Simon inför miljonpublik på New York Climate Action Week.

Hållbarhetsutskottet

Den andra dagen möttes utskottsgrupperna. Simon Holmström representerade Mittengruppen i utskottet för ett Hållbart Norden och var dess talesperson i flertalet frågor.


Efter att Greta Thunberg 2019 tackade nej till Nordiska rådets miljöpris har Mittengruppen verkat för att prispengarna istället bör användas för att mobilisera ungdomar i miljö- och klimatfrågor. Tillsammans med Ungdomens Nordiska Råd (UNR) och andra ungdomsorganisationer har ett förslag om en ungdomsfond tagits fram. Simon, som aktivt deltagit i förberedelserna, är glad för att hållbarhetsutskottet valde att gå vidare med förslaget.

- Det här är en helt ny form av nordisk finansiering av ungdomsledda projekt inom miljö- och klimatfrågor. Ambitionen är att de nordiska regeringarna vill delta i finansieringen av fonden så att den växer och kan stärka unga som ledare för hållbarhetsfrågor, resonerar Simon.

Utskottet behandlade sedan förslaget om att minska övergödningen till Östersjön genom att samarbeta med baltiska länder om metoder för att minska fosforutsläppen. Sådana metoder skulle kunna vara användande av gips och strukturkalk inom jordbruket. Under mötet föreslog Simon en ambitionshöjning genom att också inkludera innovationer, inte enbart enstaka åtgärdsförslag som redan prövats. Med den förändringen skickade utskottet rekommendationerna till Nordiska ministerrådet för vidare arbete.

Ekocidförslaget som undertecknats av Simon Holmström tillsammans med de svenska ledamöterna Rebecka Le Moine och Janine Alm Ericson, inledde därpå sin behandling. Förslaget går i korthet ut på att Norden gemensamt ska verka för att ekocid - storskalig miljöförstöring ska bli ett femte tillägg till Romstadgan, vid sidan av t.ex. folkmord. På det sättet kunde de som orsakat ekocid bli åtalade i den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag. Utskottet valde att fortsätta behandlingen av förslaget till kommande möte för att höra experter och få sakkunskap innan ärendet avgörs.


Efter de nya förslagen tog sig hållbarhetsutskottet an Nordiska ministerrådets svar till utskottets tidigare rekommendationer. Ett sådant ärende var frågan om nordisk återvinning, där utskottet tidigare skickat en önskan om en gemensam strategi. Nordiska ministerrådet svarar att de har valt vissa områden för gemensamma åtgärder, bland annat textilier och plast. Utskottet hade då att ställa sig till om man var nöjd med svaret eller om man ville fortsätta med en politisk dialog. Simon föreslog det senare.

- Det går inte att dutta lite här och där i frågan om cirkulär ekonomi. Vissa materialtyper har idag ingen marknad nationellt, vilket gör att de hamnar i högen av brännbart eller problemavfall. Men om systemen öppnas till övriga nordiska länder kan vi öka återanvändande av resurser markant, argumenterar Simon.

Utskottet valde på bland annat Simons förslag att starta en politisk dialog med ministerrådet för att trycka på en förändring.

Comments


bottom of page