top of page

Klimatet behöver skogen

Vi minns så väl ödeläggelsen av vårt gemensamma naturlandskap i januari 2019. Det var inte bara en påminnelse om vår sårbarhet, utan också om den framtid som väntar med ökad risk för extremväder. Att återuppbygga skogen är inte bara bra för markägarna utan också för ekosystemet och samhällets motståndskraft. I landskapsregeringens nya stödsystem står skogen som huvudperson.


Stormen Alfridas skador på skogen har uppskattats till ca 1,1 miljon kubikmeter virke, vilket motsvarar ungefär en tiondel av den åländska skogen. Att förlusterna blev så stora har att göra med den torra sommaren 2018 och frånvaron av tjäle, två andra effekter av klimatförändringen. Bara hälften av skadorna har blivit uppröjda till sensommaren. Den blöta hösten och vintern hade försvårat arbetet ytterligare. Av allt att döma kommer skogsförlusten länge att ha en betydande påverkan på återväxten av skogstillgångarna.


I veckan lanserade landskapsregeringen ett stöd för återbeskogning efter Alfrida. Stödet gäller köp av plantor och planteringskostnader för de med skog på minst 0,5 hektar. Hållbart initiativ är stolta över att stödformen gäller alla markägare och inte enbart enskilda skogsägare. Det är för skogens skull vi gör denna storsatsning.

Vi gör det för klimatet. Skogens förmåga att binda koldioxid behöver öka i en värld med skenande utsläpp. Vi behöver alltså mer skog, varför det är viktigt att göra det lönsamt för skogsägare att bedriva en aktiv skogsvård. Det kan vi stimulera genom offentliga policyer för att alla byggnader ska uppföras i trä och att gynna byggsektorns omställning. Skogstillväxten ska så klart inte ske genom den ifrågasatta kvävegödslingen eller andra metoder som hotar vattenmiljön eller den biologiska mångfalden.


Vi gör det också för den biologiska mångfalden. Rapporterna angår oss; artförlusten framskrider också i Norden. Skogen ger oss många tjänster såsom renare luft, bullerdämpning och boplatser för växtlighet och djurliv.

Låt oss inte stanna vid att bara reparera våra skador. Vi behöver också sköta skogen bättre för att bygga en starkare resiliens för kommande stormar.

Fler har ställt sig frågan om blandskogar vore ett alternativ till ekonomiskog av enbart tall. Bättre planering av röjningar och avverkningar där vi undviker stora kala ytor är också värt att utforska mer.

Steg för steg kommer vi närmare visionen om det hållbara samhället. I det ser vi skogen som vårt gröna guld. När vi uppfyllt visionen har vi ett aktivt skogsbruk som bygger motståndskraft mot extremväder, en skog som stärker den biologiska mångfalden, motverkar klimatförändringen genom att binda koldioxid, ger oss rekreationsmöjligheter och utgör en beständig kapitalkälla för markägarna. Allt samtidigt!

Comments


bottom of page