top of page

Regeringsprogrammet

Talespersonen Annette Bergbos första anförande i talarstolen från den 16 december återges i text här nedan. Anförandet går också att titta på via denna länk.


Åland har fått en ny regering, ett nytt regeringsprogram - som inom alla politikområden - avser att kliva framåt för att ställa om vårt samhälle i en pågående klimatkris.

Vi ökar takten nu. Och vi gör det tillsammans.

Jag är med. Som tämligen nybliven pensionär hade jag lovat mig själv att inte backa någon enda förfrågan om min insats för att arbeta för klimatets bästa. En dag ska mina barnbarn som vuxna kunna konstatera: vår mormor – hon försökte i varje fall! Förfrågan kom våren 2019 från ett blivande parti för just denna omställning. Hållbart initiativ.


I uppbyggnaden av Hållbart initiativ en bild varit ständigt tydlig på min näthinna. Bilden av barndomens kristallklara vatten vid simstranden. Sommarens tävlan om vem som sett nyckelpigan med flest prickar. Gläntan i skogen där de sötaste syronen växte. Naturens godis, gullvivans nektar. Biblioteket vår samlingspunkt dit vi alltid cyklade. Alltid ok att knacka på hos grannen. Glass åt vi på sommaren och på vintern skidade vi till skolan i Strandnäs. Trafiken var inte i närheten så tät som nu. De flesta familjer klarade sig utan bil. Vi lade pussel, hoppade rep, läste och byggde kojor i skogen.


Tro inte att jag förespråkar att vi drar tillbaka klockan till 1960-talet. Allting var inte bättre förr. Men vi barn och vuxna levde mer på, och nära intill, naturens egna premisser och mycket sällan, i något överflöd. Jag kan bidra med mitt perspektiv från det goda som gavs innan vi började överutnyttja våra tillgängliga möjligheter så pass att vi nu avverkar flera jordklots resurser årligen för att skapa ännu högre levnadsstandard.


Jag är villig att ingå i ett politiskt arbete där vi upphör med att glupskt roffa åt oss istället för att respektfullt och sparsamt ta emot och även återbörda av jordens resurser.


Vi politiker behöver inte alltid vara eniga om hur omställning sker i varje detalj! Dock är det klokt att inledningsvis vara ense om att vi nu gemensamt måste börja ställa om samhället mot hållbarhet. Vi äger nämligen alla frågan oberoende av politisk hemvist. Och det politiska samtalet måste ske värdigt, med respekt för person och full fokus på sak.


En av de första meningarna i regeringsprogrammet ”Tillsammans för Åland” lyder så här:

”...vi utgår från den enskilda människan. Vi vill ha ett Åland där vi möter varandra med respekt, där alla människor har samma värde, är lika inför lagen och där ingen lämnas utanför.”

Låt oss börja i denna sal!


Glädjande nog ståtar Åland redan på framkanten, har hörsammat och tagit ett första inledande ansvar för att möta klimathotet, en förlust av biologisk mångfald och sociala utmaningar. Lite kaxigt ser vi att Åland i sin omvärld kan bli ett framgångsrikt föredöme. Vi når dit med framåtsyftande politiskt ledarskap som sätter planetens hälsa och människors välmående i fokus.


Nu har vi ett regeringsprogram som vilar på, och utgår från det framsynta och prisbelönta bärkraftsarbetet. 2014 fattades ett, internationellt sett, unikt beslut. Landskapsregeringen och lagtinget bestämde att Åland skulle bli helt hållbart senast 2051. En parlamentarisk kommitté hade med strategin “​Omställning Åland​” banat väg för beslutet. Det fanns en bred parlamentarisk enighet om att ställa om Åland under nio mandatperioder framåt. Under förra mandatperioden togs sedan utvecklings- och hållbarhetsagendan fram som handlingsplan och vägledning för hur omställningsresan skulle gå till. Nu har vi nått en mandatperiod till.


Arbetet är redan påbörjat. Vi ökar takten. Det är vår uppgift, vårt ansvar.


För vi, alla, äger som sagt just det här ärendet – måhända mer än något annat ärende som överhuvudtaget har debatterats eller kommer att debatteras och klubbas här i denna högtidliga lagtingssal där de viktigaste av angelägenheter för Ålands folk på Fredens öar behandlas och stiftas lagar om.


Hållbart initiativ har inte alla lösningar. Vi har inte heller monopol på frågorna.

Vi vet att det finns ett glödande intresse från alla partier att bidra till omställningsresan. Låt oss därför stöda varandra - också över partigränserna. I utskott, parlamentariska kommittéer och diskussioner.


Låt oss jobba “Tillsammans för Åland”.

I arbetet med regeringsprogrammet var Hållbart initiativ nykomlingen. Vi upplever att allas stämma har nått fram likvärdigt i konstruktiv anda. I en förhandling går man in på samma villkor, beredd att ge och ta och vi är särskilt nöjda över att hållbarhetspolitiken genomsyrar hela programmet. Mycket av det som landskapsregeringen nu avser göra är en naturlig fortsättning på den tidigare landskapsregeringens arbete. Det gäller bland annat mer förnyelsebar energi, ökat naturskydd och fortsatta ungdomssatsningar.


Men vi vet också av senaste statusrapport, som mäter graden av förverkligande av utvecklings- och hållbarhetsagendan, att vi har långt kvar för att nå målen.

Vi är därför glada för att landskapsregeringen kommer att vidta fler konkreta åtgärder:


● Det gäller inte minst en klimatlagstiftning som leder fram till ett fossilfritt Åland. Med utsläppsmål, handlingsplaner och klimatråd.

● Vi hittar sätt för att den offentliga upphandlingen ska vara hållbar även under EU:s gränsvärde, så att vi kan gynna närproducerade varor och tjänster ännu mer.

● En AXgan-märkning som gör det lättare för konsumenterna att välja rätt.

● Ett utvecklingscenter på Högskolan som kan kamma hem EU-medel för att förverkliga konkreta omställningsprojekt.

● Vi tar fram en folkhälsostrategi för att stärka människors välmående.

● Vi ökar stödet för närståendevårdare och inrättar ett kunskaps- och resurscentrum kring demenssjukdom.

● Banar vägen för resebokningsapp med GIS-data.

● Den kommande strategin för hållbart byggande tar bl.a. fasta på intresset att bygga mer i trä.


Det bästa med allt: Ett aktivt omställningsarbete nu ger näringslivet förutsättningar att fortfarande vara relevant på den framtida marknaden. Och det skapar nya affärsmöjligheter.


”Tillsammans för Åland” vill göra kloka, långsiktiga investeringar som tar Åland in mot framtiden. Det vill också Hållbart Initiativ. Därför är vi stolt med i regeringen.

Yorumlar


bottom of page