top of page

Så finansierar vi investeringar i omställningen

Allt fler signaler pekar på att världsekonomin är på väg in i en svagare konjunktur. Ska man tro räntemarknaden står en recession för dörren. Åland lär inte gå opåverkat genom detta med tanke på det höga beroendet av shipping och den ekonomiska utvecklingen i grannländerna Sverige och Finland. Behovet av en lokal stimulanspolitik kommer att bli tydlig.


Likaså är övergången till ett hållbart samhälle helt nödvändig. Omställningen kommer oundvikligen att kräva stora investeringar i bland annat klimat- och miljöanpassat jordbruk och transporter, innovativt vattenbruk samt en utbyggnad av förnybar energiproduktion och smarta elnät.


För att svara upp mot dessa behov föreslår vi i Hållbart initiativ att landskapsregeringen emitterar omställningsobligationer. Dessa obligationer avser öronmärkning för miljö- och klimatinvesteringar, investeringar för havets hälsa, och investeringar i sociala innovationer som motverkar sociala klyftor, stress och psykisk ohälsa. (Jämför Sveriges intentioner.)


Självklart är det inte bra att öka statsskulden till amerikanska, italienska eller franska nivåer. Att däremot öka landskapets upplåning från 0 % till 25% av BNP är fullt möjligt och kan anses vara en outnyttjad resurs med tanke på det låga ränteläget. Det handlar om uppemot 300 miljoner euro som kan öronmärkas för hållbara samhällsinvesteringar. Som jämförelse kan nämnas att Sveriges och Finlands statsskuld uppgår till ca 40 respektive 60 % av BNP. Även det av tradition finansiellt disciplinerade Tyskland - med en statsskuld på 64 % av BNP - har signalerat att man är beredd att höja skuldtaket för att snabba på den nödvändiga omställningen.

"På så sätt får man som åländsk investerare en trygg placering samtidigt som man bidrar till en snabbare omställning av samhället."

Vi är säkra på att obligationerna kommer att väcka stort intresse. Räntan på 10-årig finsk statsskuld har pressats ner till -0,44 %. Investerare är beredda att förlora 4,4 % av sitt kapital över en 10 årsperiod bara för att få parkera dem i finska statsobligationer. I juli drog Kommunfinans Abp in 500 miljoner euro i en emission av 10-åriga gröna obligationer med räntan 0,05 %. Emissionen tecknades för fyra gånger tillgängligt belopp, d.v.s. för totalt 2 miljarder euro.


I den här miljön tror vi att skuldfria Åland har goda möjligheter att få in kapital. Vi ser den åländska allmänheten, som av tradition alltid varit intresserad av placeringsmöjligheter, som en intressant målgrupp. På så sätt får man som åländsk investerare en trygg placering samtidigt som man bidrar till en snabbare omställning av samhället.


Investeringarna kommer att skapa sysselsättning och ökad efterfrågan i samhället. Det motverkar den kommande lågkonjunkturens negativa effekter samtidigt som det genererar skatteintäkter. Vad är bättre än en snabb omställning, stark samhällsekonomi och klirr i den privata kassan samtidigt?


Comments


bottom of page