top of page

Så hanterar Åland energikrisen

Den stökiga energimarknaden påverkar alla. Snabbt har regeringar mött situationen med åtgärder för att lindra konsekvenserna av drastiskt höjda energipriser. Så också på Åland. Idag lanserades landskapsregeringens tredje tilläggsbudget som innehåller åtgärder för att hantera turbulensen på elmarknaden.


Världen som vi känner den fortsätter att förändras snabbt. En europeisk oro för energiförsörjningen har brutit ut som en följd av Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina, vilket i sin tur drabbar allas våra plånböcker. Detta innebär kännbara effekter på energisituationen i Norden och på Åland.

Foto: Axel Antas-Bergkvist /Unsplash

Elmarknaden har i praktiken slutat fungera på det sätt som vi förväntat oss att den ska göra. Det är inte bara kostnaderna som ökat, utan också de enorma kasten från dag till dag.

Energiminister Alfons Röblom
- Det är naturligt att medborgare och företagare känner oro och har frågor om situationen med höjda priser. Landskapsregeringen följer noga utvecklingen och har nära kontakt med de åländska aktörerna, säger energiminister Alfons Röblom (HI).

Med anledning av detta ordnade landskapsregeringen en presskonferens i måndags med en samlad åländsk bild av situationen.

Elsituationen på Åland

Åland försörjs förutom av den lokala produktionen, framför allt vindkraft, av Sverigekabeln. I vissa fall kan också Finlandskabeln förse Åland med el. Elpriset sätts på en europeisk elmarknad, det är alltså inte något Åland kan bestämma över eller påverka.


Detta cirkeldiagram framtaget av Ålands Elandelslag illustrerar att elernergikostnaden hittills utgjort ungefär en tredjedel av fakturan.

De åländska bolag som driver elhandel är utsatta för mycket stora risker med att sälja till fasta priser i dagens föränderliga elmarknad. För att möta upp situationen kommer Mariehamns Energi och Ålands Elandelslag att höja sina tariffer med 120 respektive 102 procent med start från den 1 oktober. Det har aviserats ytterligare höjningar vid årsskiftet.


Prishöjningarna innebär dock inte att elfakturorna ökar i samma grad. Det är endast elenergi-delen av fakturan som höjs av elbolagen.


Det snabbaste och lättaste sättet att minska sin elfaktura är sålunda att minska sin förbrukning och att installera egen elproduktion om man inte redan har det.

- Vi behöver alla bli medvetna om när, var och hur vi använder elen och hur den produceras. En medveten konsumtion ger möjligheter till stora inbesparingar, säger Alfons Röblom.

De finländska åtgärderna

Den finländska regeringen aviserade förra torsdagen ett flertal förslag för att lindra energikrisen. Bland annat presenterades ett låne- och garantiprogram för att möta upp energibolagens likviditetsutmaningar. Man föreslår också införande av ett inkomstskatteavdrag för el, ett elstöd för de som avdraget inte kommer till godo (det är i nuläget oklart om detta kommer ålänningar till godo), samt sänkt moms på elenergikostnader.


Landskapsregeringens förslag

Utvecklingsminister Alfons Röblom tillsatte redan i våras en energikommission med representanter från den åländska energisektorn. Kommissionen bistår landskapsregeringen med analyser och förslag på energipolitiska åtgärder. Som ett resultat av det arbetet presenterades brådskande energiförslag inom den tilläggsbudget 3 som blev offentlig i dag onsdag.


Eftersom det troligtvis kommer att kosta mycket för elbolagen att köpa in el i vinter kan det uppstå utmaningar med likviditeten. Landskapsregeringen föreslår därför att landskapsborgen ska finnas till hands om de åländska bolagen behöver det för att stärka sin likviditet. Detta är tänkt att komplettera den finländska stödtypen, i de fall de åländska bolagen inte kommer i åtnjutande av de finska stöden. Till den åländska stödtypen anslås 15 miljoner euro.

- Det är ett verktyg som inte ska användas lättvindigt, men det är en trygghet för elbolagen ifall det behövs, kommenterar Alfons Röblom.

Med Hållbart Initiativ i regeringen har stöden för utfasning av oljepannor, elbilsladdare, företagens energieffektivisering, solceller, solparker och vindkraft hittills varit väl laddade. Den nya energisituationen har fått folk att utnyttja främst solcelsstödet märkbart.


För att fortsätta stimulera hushållens omställning laddas stödformen med 750 000 euro fram till årets slut. Finansieringen sker genom en omfördelning av tidigare budgeterade medel. Orsaken till att stödet sedan fasas ut är att solceller kommit att bli så ekonomiskt fördelaktigt att installera att landskapsregeringen gjort bedömningen att stödformen spelat ut sin roll.


Dessutom anslås 20 000 euro för en ökad oberoende energirådgivning. Energirådgivningen, som övervakas av energikommissionen, syftar till att tillhandahålla och sprida oberoende, saklig och nyttig information för hushåll, företag och organisationer att ställa om till en grönare och snålare verksamhet.

Många hushåll har installerat solpaneler på sistone.

I tillägg till de rena energiförslagen innehåller tilläggsbudget 3 också två viktiga sociala insatser för att lindra de ekonomiska effekterna av krisen.


Barnbidragslagen ändras så att ensamförsörjartillägget höjs från 60 euro till 80 euro per barn och månad. Dessutom föreslås att studiestödslagen ändras så att en tillfällig extra indexjustering om 3,5 % av studiestöden görs retroaktivt från och med den 1 augusti (utöver vanlig justering).

Talesperson Erica Scott
- Det är bra att landskapsregeringen redan nu vidtar åtgärder för att möta de ökande kostnaderna för hushållen. Samtidigt analyseras de samlade finska stödåtgärderna för att se vilka åtgärder som kommer ålänningarna till godo. Landskapsregeringen bör följa utvecklingen noga och ha beredskap att vidta åtgärder där det behövs, säger talesperson Erica Scott (HI).


Mariehamns stad

Också på det kommunala fältet pågår arbete för att hantera energisituationen.

Inom Mariehamns stad har stadsstyrelseledamot Ola Sundberg (HI) aktivt under en längre tid drivit på frågan om att förvaltningen bör ta fram en beredskapsplan för en potentiell elkris i vinter. Planen väntas presenteras inför stadsstyrelsen inom kort.

Stadsstyrelseledamot Ola Sundberg

Genom att i god tid gå igenom verksamheterna och deras förutsättningar för elinbesparingar kan staden agera snabbt, resolut och genomtänkt om den akuta krisen väl slår till, menar Ola:

- I vinter finns det inte tid för sådana funderingar, det gäller att ha framförhållning. Lyckligtvis har staden kommit ganska långt med sina energieffektiviserings-åtgärder, de lågt hängande frukterna är redan plockade. Nu handlar det om att identifiera de akuta åtgärder man kan vidta under en begränsad tid samtidigt som det långsiktiga arbetet att fortsätta effektivisera energiförbrukningen ska fortsätta, säger Sundberg.

Utvecklingen framöver

Marknadsindikationer visar att den höga prisnivån och turbulensen på marknaden antagligen kommer att hålla i sig. Därför kommer landskapsregeringen att följa utvecklingen noga för att ta höjd för en fortsatt stökig energimarknad. Diskussionerna fortsätter inom ramen för budgetförhandlingarna för 2023.


Hållbart Initiativ har varit aktiv inom energidebatten den senaste tiden. Enligt Erica Scott har en stor del av den politiska diskussionen om elpriserna grundat sig på synsättet att vi fortsätter göra som vi brukar.

- En stor del av debatten bottnar i att vi tror att vi kan leva som vi tidigare har gjort i all framtid, som om energin är oändlig. Så är det inte. Oavsett hur energin produceras kräver den naturresurser; att spara energi sparar alltid naturresurser. Detta gäller särskilt i en ekonomi som ännu till största delen förlitar sig på fossila bränslen, avslutar talesperson Erica Scott.

Också tilläggsbudgeten påpekar att landskapsregeringen återkommer i budget 2023 med nya initiativ för bl.a. energieffektiviseringar.

Åländsk vindkraft.

Frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste förekommande frågorna vi fått.


Kan Åland påverka elpriserna på marknaden?


Nej elpriserna på marknaden styrs eller påverkas inte av Åland. Det vi kan påverka är våra egna kostnader. Det snabbaste och lättaste sättet att minska sin elfaktura är att minska sin förbrukning och att installera egen elproduktion om man inte redan har gjort det.


Varför ska vi ha åländsk vindkraft om det inte sänker våra elpriser?


Åland betalar överföringsavgifter för att importera svensk el. Om produktionen istället sker på Åland kan Åland minska kostnaderna för överföring. Då kommer det i slutändan konsumenterna till godo genom förbättrade verksamhetsförutsättningar för Kraftnät Åland.


Vilka är de mest effektiva åtgärderna för att spara på el?


Det finns många åtgärder att vidta i hushållet. Svenska Yle har samlat en drös tips på den här länken. Här finns tips från Ålands elandelslag.


Finns någon överhängande risk för elbrist på Åland?


Risken är inte stor för elavbrott i Sverigekabeln, meddelade Conny Rosenberg, VD på Kraftnät Åland under presskonferensen (se länk ovan). Om det mot förmodan sker finns en Finlandskabel som kan användas för elöverföring. Det finns också reservkraft på Åland för att möta potentiella risksituationer.


Hur ska hushåll med låga inkomster ha råd att göra energiinvesteringar?


Nu, när eran med billig olja, kol och gas plötsligt är över, slår det särskilt hårt mot särskilt lågbemedlade grupper i samhället. Alla kan exempelvis inte ta del av hushållsavdraget för att kasta ut sin oljepanna. Åtgärder som landskapsregeringen nu vidtar är att fortsätta ladda solcellsstödet till slutet av året. Landskapsregeringen kommer också snart att införa ett särskilt stöd för energiomställningen för dessa grupper. Ytterligare åtgärder väntas i budget för 2023.


Comments


bottom of page