top of page

Framgång för ekocidfrågan i Nordiska rådet

Politisk framgång kan nås genom tålmodigt arbete. Det visar lagtingsledamot Simon Holmström som genom målmedvetna förhandlingar sedan 2021 framgångsrikt säkrat politiskt stöd för ett nordiskt samarbete för att bekämpa storskalig miljöförstöring.


English translation below.


Nordiska rådets samt de nordiska ländernas flaggor.

I takt med att den globala ekologiska krisen fortsätter, tar allt fler länder och internationella organ itu med det akuta behovet av miljöskydd. Nordiska rådet, en interparlamentarisk organisation som består av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt autonomierna Åland, Färöarna och Grönland har stått och står i spetsen för många diskussioner om internationell miljö- och klimatlagstiftning, såsom global klimatfinansiering och det globala plastavtalet. Kan rådet inta en ambitiös hållning i ekocidfrågan också? Vi intervjuar lagtingsledamot Simon Holmström som är en av medlemmarna i den åländska delegationen till Nordiska rådet, som gjort ekocidfrågan till sitt uppdrag. Detta tillsammans med den svenska miljöpartisten Rebecka Le Moine, båda medlemmar i det globala parlamentariska nätverket Ecocide Alliance (ekocidalliansen) som grundades under 2021.


Begreppet ekocid avser storskalig förstörelse av ekosystem som ett resultat av mänskliga aktiviteter såsom föroreningar, avskogning och industriell verksamhet. Miljöorganisationer, företagsnätverk och flertalet världsledare såsom påven och Emanuel Macron har förespråkat ett erkännande av ekocid som ett internationellt brott, jämförbart med folkmord och krigsförbrytelser. Syftet med att lyfta begreppet är att hålla de som orsakat förödelsen ansvariga och proaktivt skydda miljön från vidare ödeläggelse.


Under hösten 2021 lämnade Holmström tillsammans med Le Moine in medlemsförslaget om ekocidlagstiftning till Nordiska rådet. Specifikt uppmanar förslaget de nordiska länderna att lobba för att införa ekocid i Romstadgan, som är Internationella brottmålsdomstolens styrdokument. Detta vore det effektivaste sättet att skapa en globalt skyddande lagstiftning.

Rebecka Le Moine och Simon Holmström under ett utskottsmöte under 2023.

Frågan har behandlats inom Nordiska rådets hållbarhetsutskott genom en rad seminarier och höranden. I takt med att intresset växte, följde Nordiska rådets medlemmar också utvecklingen av EU:s revidering av miljöbrottsdirektivet, som syftar till att tackla miljöbrottslighet på en bredare internationell nivå.


Ett avgörande ögonblick kom när Simon Holmström genom förhandlingar lyckades nå en politisk överenskommelse mellan partigrupperna under det senaste utskottsmötet på Färöarna i slutet av juni. Detta kom vid en tidpunkt då den ukrainska Kakhovka-dammkatastrofen fungerade som en stark väckarklocka om hur brådskande det är att ta itu med storskalig miljöförstöring i väpnade konflikter.


Visserligen ändrades det ursprungliga förslaget på grund av politiska meningsskiljaktigheter mellan partigrupperna. Mittengruppen, i vilken Holmström och Le Moine ingår, och Nordisk grön vänster efterfrågade en ambitiös ekocid-definition, medan andra grupper ville använda ett mer försiktigare språk.


Med tanke på risken för oenigheter och förseningar beslutade utskottet att utelämna termen från förslaget. Istället valde de ett mer allmänt språk som lyfter fram allvaret i storskalig miljöförstörelse. Kompromissen, som de enhälligt enades om, uppmanar de nordiska länderna att "delta i relevanta internationella diskussioner för att kriminalisera allvarliga förbrytelser mot den naturliga miljön såväl under krigstid som under fredstid".


Holmström är positiv till kompromissen:

- Även om många länder har uttryckt intresse för att följa ekocid-diskussionen, har kompromissen en mer ambitiös hållning genom att det involverar aktivt samtal. Dessutom ställde sig alla bakom det. Det är ett stort styrkebesked för det nordiska samarbetet att vi lyckats hitta ett politiskt samförstånd för starkare internationell lagstiftning för att skydda vår planet.
Hållbarhetsutskottets sommarmöte på Färöarna 2023.
Simon Holmström och Rebecka Le Moine firar segern i Mariehamn i augusti 2023.

Utskottets kompromiss kommer att tas upp vid Oslo-sessionen i oktober-november för ett slutgiltigt beslut av Nordiska rådet. Detta förslag, om det antas, skulle sända ett kraftfullt budskap till det globala samfundet om det nordiska engagemanget för miljöskydd.

- Detta nordiska budskap skulle bidra till att skapa momentum för andra internationella organ att följa efter och ta itu med storskalig miljöförstöring. Det är nu upp till det globala samfundet att enas och vidta gemensamma åtgärder för att skydda vår planet från oåterkalleliga skador, påpekar Holmström.

Rebecka Le Moine, som nyligen besökte Åland för att bland annat prata om ekocidlagstiftning för unga gröna i Norden, kommenterar resultatet på samma sätt:

- I en stundande global miljökris kan och ska Norden bli en nyckelaktör i arbetet för att kriminalisera ekocid. Vårt långa och goda samarbete har visat att gröna politiker i Norden behövs och gör skillnad också utanför Norden.

Successes for the ecocide issue in the Nordic Council


Political success can be achieved through patient work. This has been shown by the MP Simon Holmström, who through resolute negotiations since 2021 has successfully secured political support for Nordic cooperation to combat large-scale environmental destruction.


The global ecological crisis increasingly prompts nations and international bodies to address the urgent need for conservation efforts. The Nordic Council, an inter-parliamentary regional organisation comprising Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden and the autonomous regions of Åland, Faroe Islands and Greenland has been at the forefront of discussions on international environmental and climate legislation such as global climate finance and the global plastic agreement. Could it take an ambitious stance in the ecocide conversation as well? We interview the Member of Parliament Simon Holmström, who is one of the members of the Åland delegation to the Nordic Council, and who made the ecocide issue his mission. This was done together with the Swedish MP Rebecka Le Moine, both members of the global parliamentary network Ecocide Alliance, which was founded in 2021.


The term ecocide refers to the large-scale destruction of ecosystems as a result of human activities such as pollution, deforestation and industrial activity. Environmental organisations, business networks and several world leaders such as the Pope and Emmanuel Macron have advocated the recognition of ecocide as an international crime, comparable to genocide and war crimes. The term recognises the severity of environmental harm and aims to hold accountable those responsible for the devastation and proactively protect the environment from further devastation.


During the autumn of 2021, Holmström together with Le Moine submitted the member proposal on ecocide legislation to the Nordic Council. The proposal specifically asks the Nordic countries to promote the inclusion of ecocide within the Rome Statute, which is the governing document of the International Criminal Court. This would be the most effective way to create globally protective legislation.


The issue underwent scrutiny within the Sustainability Committee through a series of seminars and hearings. As the momentum for action grew within the Nordic Council, its members monitored the progress of the European Union's revision of the Environmental Crime Directive, which strives to tackle environmental criminality at a broader international level.


A decisive moment came when Simon Holmström, through dedicated negotiations, managed to achieve a political agreement across the party groups during the last Committee meeting on the Faroe Islands in late June. This came at a time when the Ukrainian Kakhovka Dam catastrophe served as a stark wake-up call for the Committee Members, highlighting the urgency of addressing environmental destruction amid armed conflicts.


Yet, the initial proposal was changed due to political disagreements between the party groups. The Center Group, of which Holmström and Le Moine are part, and the Nordic Green Left asked for including an ambitious ecocide definition, whilst other groups wanted to use more cautionary language. Recognising the potential for disagreements and delays, the Committee decided to omit the term from the proposal. Instead, they opted for a more encompassing language that highlighted the severity of environmental destruction. The compromise, which was agreed on unanimously, calls the Nordic countries to “participate in relevant international discussions to criminalise serious crimes against the natural environment during both wartime and peacetime".


Holmström is nonetheless positive about this result:

- While many states have expressed an interest in following the ecocide conversation, this proposal takes a more ambitious stance in that it involves active conversation. Also, this was unanimous. It is a great statement of strength for Nordic cooperation to find a political consensus for stronger international legislation to protect our planet.

The committee's compromise will be taken up at the Oslo session in October-November for a final decision by the Nordic Council. This resolution, if adopted, would send a powerful message to the global community about the Nordic commitment to environmental stewardship.

- This Nordic message would contribute to building momentum for other international bodies to follow suit and address large-scale environmental damage on a broader scale. It is now up to the global community to unite and take collective action to safeguard our planet from irreversible harm, Holmström points out.

Rebecka Le Moine, who recently visited Åland to, among other things, talk about ecocide legislation for young greens in the Nordics, comments on the result in the same way:

- In an impending global environmental crisis, the Nordic countries can and must become key actors in the work to criminalise ecocide. Our long and good cooperation has shown that green politicians are needed in the Nordics and make a difference outside the Nordics as well.

Comentários


bottom of page