top of page
Vårt valprogram
IMG_8282.jpg

VI VÅGAR, VÄRNAR OCH VILL I VALET 2023

I höstens val är du med och väljer vilken riktning Åland tar de kommande fyra åren. Vi vill se ett Åland som vågar genom att satsa på innovation, kunskap och ledarskap, värnar genom att säkra trygghet, gemenskap och delaktighet och vill genom att trygga naturens livskraft, värde och mångfald. Hållbart Initiativ vill kombinera dagens behov med det som är smart på lång sikt. Det är därför vi är det hållbara alternativet för dig som väljer den 15 oktober 2023.

IMG_1016.jpg
"En aktiv omställnings-politik är den bästa närings-politiken."
ibrahim-boran-r0zrjWheW2g-unsplash.jpg
Image by Ash Gerlach
IMG_2439.png

EKONOMISKT NYTÄNK

Hållbart Initiativ vill se på ekonomi i dess ursprungliga betydelse - att hushålla med knappa resurser.

Våra förslag 2023: 

 • Se till att inkomsterna från vindkraften kommer alla ålänningar till nytta bl.a. genom en samhällsägd vindkraftsfond dit landskapets intäkter från den havsbaserade vindkraften går. Pengarna ska användas till investeringar i till exempel omställningen av skärgårdstrafiken, digitaliseringen och sjukvården.
   

 • Avsätt en del av intäkterna från vindkraften till en årlig vindkraftspeng till alla ålänningar som ökar medborgarnas känsla av ägarskap och säkrar att användningen av våra gemensamma naturresurser även ger återbäring direkt tillbaka till var och en.

 • Säkra tydliga krav och kriterier från landskapets sida i konkurrensutsättningen och avtalen med aktörerna gällande havsbaserad vindkraft, bl.a. om höga miljökrav och tillräcklig insyn i projekten.

 • Säkra i avtal att tillräckliga garantier finns för att landskapsägda områden som används till energiproduktion vid behov ska kunna återställas i framtiden. 

 • Skapa - i samråd med rederierna och övriga näringslivet - en tvåsidig tullhuslösning för att underlätta hanteringen av skattegränsen. 

 • Stärk den åländska offentliga ekonomin genom att investera bort dyra fossillösningar och genom att investera i goda arbetsvillkor som minskar sjukskrivningarna och ökar trivseln.

 • Stärk Ålands chanser att erhålla EU-medel för satsningar på projekt som bidrar till långsiktig hållbar utveckling.

 • Inför ett kommunalt skatteavdrag för små reparationer, samtidigt som vi fortsätter jobba för att riksdagen ska sänka momsen på reparationstjänster.

 • Främja en åländsk webbplattform som parar ihop konsumenter, reparatörer och återförsäljare av reparerade varor på Åland.

 • Utveckla bibliotekens roll i samhället så att det i anslutning till biblioteken skapas motsvarande mekotek där man också kan låna en symaskin, ett instrument eller liknande.

 • Inför en särskild landskapsborgen till företag som investerar i hållbara affärsverksamheter i skärgården.

 • Inför gröna kreditgarantier till landbaserade transportföretag som vill göra större energiinvesteringar.

 • Främja ekoturism och folkhälsa genom att utveckla befintliga vandringsleder och allmänna naturområden, och öppna upp fler allmänna naturområden för rekreation och naturglädje.
   

 • Utveckla kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ för alla - med turtäthet, lämpliga fordon och rutter, och optimalt bokningssystem. 

 • Fortsätt utvecklingen av resa.ax till ett reseplanerings- och bokningssystem som också gör det möjligt att samåka.

 • Locka fler att åka buss genom att göra busshållplatserna mer tillgängliga, t.ex. genom att bygga bekväma cykelparkeringar vid hållplatserna.

 • Ta fram en omställningsplan för skärgårdstrafiken med målet att alla färjor ska drivas med förnybara drivmedel och där elektrifieringen av i första hand alla linfärjor prioriteras.

 

 • Se skärgårdstrafiken som en helhet som också innefattar elbilspooler i hamnarna och trafik med el-flyg till Kumlinge för att öka tillgängligheten till skärgården också från Stockholm och Åbo.

 • Investera och utveckla elnätet över hela Åland så att det klarar av en decentraliserad produktion och den ökande elanvändning som följer av t.ex. digitaliseringen och fler laddbara fordon.

 • Säkerställ att det finns tillräckligt med laddare på Åland så att både ålänningar och besökare smidigt kan ladda sina elbilar.

 • Utöka informationen om elfrågor till medborgarna -  t.ex. när det gäller mikroproduktion, smart konsumtion, energisparande och energiinvesteringar. 

 • Satsa på att göra Åland till en attraktiv plats för att testa nya skalbara lösningar inom energi, miljö och sociala innovationer.

 • Prioritera digitalisering av offentliga tjänster för att skapa en mer effektiv, transparent och tillgänglig offentlig förvaltning på Åland.

 • Ta fram en plan för hur AI kan användas bland annat för att effektivisera energianvändningen i produktionsanläggningar, kontor och bostäder.

 • Satsa på grön kodning på Åland, inledningsvis genom att analysera miljöpåverkan från IKT-tjänster inom offentlig sektor, och ta fram ett ramverk för energieffektivisering med regelbundna uppföljningar.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER & DEMOKRATI

Alla som lever på Åland ska ha lika möjligheter till ett gott liv - oavsett kön, ålder, religion, hudfärg, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund.

Våra förslag 2023: 

 • Initiera en analys kring vilka lagstiftningsbehörigheter Åland behöver för att genomföra en snabbare omställning till ett hållbart samhälle. Analysen bör användas som underlag i en prioritering för att ta över rätt verktyg i arbetet med nya självstyrelselagen.

 • Frikoppla hembygdsrätten från finskt medborgarskap så att alla EU-medborgare som bott på Åland i minst fem år ska kunna ansöka om åländsk hembygdsrätt.

 • Verka för en åländsk EU-parlamentsplats, samtidigt som vi ser över andra möjligheter att stärka den åländska närvaron i EU-systemet.

 • Klargör gränsdragningarna i organiseringen av äldreomsorgen och för över institutionsvården från kommunerna till ÅHS. 

 • Ställ krav på kommunerna att ta fram de lagstadgade kommunöversikterna, och säkra användningen av GIS-system för att främja en smart åländsk planering.
   

 • Inför tydligare rutiner för att säkra att berörda samhällsgrupper blir hörda i lagstiftningsarbetet - utöka barn och ungas deltagande och användningen av uppsökande medborgardialog.
   

 • Säkra en modern åländsk public service genom att utvärdera det nya finansieringssystemet.
   

 • Säkra en enhetlig tillsyn av och stöd för hemundervisning.
   

 • Utred möjligheterna till hemspråksundervisning.
   

 • Utveckla skolornas arbete med elevdemokrati, t.ex. genom att möjliggöra för ungdomar att delta i en simulering av hur lagtinget fungerar.
   

 • Öka kunskapen i skolorna om fake news, desinformation och dåliga källor på sociala medier.
   

 • Stärk utbildningen för barn och unga om vad hållbar utveckling är och erbjud kunskapslyft för lärarna.
   

 • Stärk insatserna - i enlighet med HBTQIA-strategin - för att höja kompetensen om HBTQIA+ - personer och regnbågsfamiljer inom utbildning, hälso- och sjukvård samt social- och äldrevård.
   

 • Säkerställ att utbildningarna på yrkesgymnasiet motsvarar det åländska samhällets utvecklingsbehov, t.ex. med tanke på den förnybara energin.
   

 • Stärk vårt immateriella kulturarv genom att t.ex. grunda en åländsk utbildning i traditionellt båtbyggeri.
   

 • Gör om Ålands musikinstitut till Ålands scenkonstinstitut så att också teaterkonsten finns med och se till att scenkonstinstitutets verksamhet kopplas till Alandica kultur- och kongresshus under Alandicas nästa avtalsperiod.

 • Bolagisera högskolan, inför masterutbildningar och utbildning på engelska och utveckla samarbetet med andra högskolor och universitet.

 • Inför ett omställningsstöd för att underlätta karriärbyte och livslångt lärande.

 • Säkra PAF-stöd till tredje sektorn och premiera organisationer som hittar administrativa samarbeten.

 • Inför anonymiserade ansökningar i rekryteringar till offentlig sektor för att stärka likabehandling.

 • Tillgänglighetsanpassa de offentliga miljöerna såsom byggnader, kollektivtrafik och grönområden.

05FDA974-978B-44D0-956D-0F2B773BE809 (1).jpg
IMG_9251 (1).JPG
Reading Books in Library

EKOLOGISK VISHET

Ekologisk vishet handlar om att anpassa vårt beteende och vårt samhälle till naturen. Det bottnar i en insikt om att vi är en del av naturen, inte dess mästare, och att vår överlevnad och vårt välbefinnande är beroende av att vi bevarar och håller ekosystemen i balans.

Våra förslag 2023: 

 • Anta en ny vattenlag med utsläppsbudget för aktörer som påverkar vattnet, och tydliga krav på att aktörerna ska bidra till en god vattenkvalitet.

 • Ta tydliga politiska initiativ för att förbjuda industriell trålning.

 • Stifta en vattentjänstlag som säkerställer våraviktiga dricksvattenresurser, tydliggör rollfördelningen i vatten- och avloppssektorn och reglerar vattenverk, reningsverk, ledningsnät, mätningar etc. Huvudmannaskapet för ansvaret för vatten- och avloppsfrågor ses över och fokus sätts på att utveckla nya och innovativa sätt att ta hand om dagvatten, regnvatten och hushållens gråvatten.
   

 • Återställ vattenkvaliteten i övergödda sjöar och vikar genom åtgärder som sedimentupptagning, vassborttagning, reduktionsfiske, anläggande av våtmarker och syresättning.

 • Ta krafttag för en utfasning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel i det åländska lantbruket med målsättningen att 100% av all gödsel som används på Åland kommer från recirkulerad näring senast 2035.

 • Öka förutsättningarna för regenerativt och ekologiskt lantbruk.

 • Anta en modern lag om djurens välfärd och rättigheter.

 • Bevara Åland som en GMO-fri zon.

 • Sätt ett mål för att all aktivt förvaltad skog på Åland ska vara blandskog, och stöd projekt inom skogsbruket som främjar regenerativ skogsförvaltning där man plockhugger istället för kalavverkar.
   

 • Främja insatser som ökar andelen åländskt viltkött i butiker och restauranger.

 • Använd vägrenar, rondeller och lämpliga offentliga byggnaders tak och väggar som en resurs för biologisk mångfald.
   

 • Skydda åländska bin bl.a. genom att informera tydligare om förbudet mot bi-import och stärka tillsynen.
   

 • Fortsätta inrätta naturreservat samt utöka incitamenten för att fler markägare ska vilja skapa frivilliga avsättningar av skog och mark med inspiration från Finlands Metso- och Helmiprogram.
   

 • Uppdatera den åländska naturvårdsförordningen så att vi skyddar rätt arter och biotoper.
   

 • Stifta en åländsk klimatlag så att det blir tydligt att Åland ska vara koldioxidneutral 2035 och klimat-positivt år 2050, och så att vi har ett ramverk för hur det åländska klimatarbetet ska utföras.
   

 • Sätt slutdatum för när fartyg som använder sig av så kallade “open loop scrubbers”, d.v.s. system där fartygen släpper tillbaka det förorenade vattnet från avgasreningen direkt i havet, får angöra åländska hamnar.
   

 • Utveckla ett åländskt byggnadsvårdsprogram för att motverka att antalet ödehus ökar på Åland, och att de husen kan flyttas eller renoveras till användbart skick.
   

 • Öka det offentliga byggandet i trä från hållbart avverkad skog. Ställ krav på det offentligas förvaltning av byggnader och öka medvetenheten om arkitekturens värde i skapandet av hållbara offentliga miljöer.

 • Implementera de nya nordiska näringsrekommendationerna inom de offentliga köken, med bland annat ökad vegetarisk kost och betoning på säsongsgrödor. Involvera skolelever och omsorgsklienter i matlagning och råvaruhantering.

IMG_7991.JPG
2A5765F4-72F7-4DB7-8BF5-1E70ADF6372A (2).jpg
IMG_8462.JPG
IMG_1939.JPG

ICKEVÅLD

Samhället behöver mer aktivt motverka alla former av våld, allt ifrån krig och våld i det civila samhället till våld i hemmet, såväl fysiskt, psykiskt, ekonomiskt som sexuellt.

Våra förslag 2023: 

 • Stoppa överexploateringen av naturresurser och människor, både på Åland och i andra länder genom att ställa höga hållbarhetskrav i de offentliga upphandlingarna.
   

 • Öka kännedomen om den åländska demilitariseringen och neutraliseringen både på och utanför Åland.
   

 • Ge mer resurser till polisen för trafikövervakning, barn- och ungdomsarbete och för att förebygga etableringen av organiserad brottslighet.
   

 • Öka medvetenheten om digitala brott såsom digitalt våld och nätmobbning.

 • Höj samhällets beredskap för krissituationer genom samordnat informationsmaterial, kurser och stärkt samarbete med frivilligorganisationer.

 • Säkra snabb hjälp för människor som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i nära relationer och trygga resurser för skyddshem, brottsofferjour och projekt som syftar till att motverka att personer utsätts för våld. 

 • Ta fram ett åländskt åtgärdsprogram mot mobbning och åtgärdsprogram mot sexuella övergrepp bland unga.

 • Öka det sexologiska arbetet i skolorna för att förbättra ungas psykiska hälsa och minska förekomsten av sexuella övergrepp.

 • Jobba vidare med det åtgärdsprogram som tagits fram inom ramen för den nya folkhälsostrategin för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

 • Öka kunskapen om könsnormer inom barndagvården och grundskolan.

SOCIAL RÄTTVISA

Hållbart Initiativ vill att alla ges möjlighet att finna sin individuella balans i vardagen - utan press och hets.

Våra förslag 2023: 

 • Möjliggör konkurrenskraftiga villkor för hälso-, sjukvårds- och omsorgspersonal såsom flexibla arbetsvillkor och rätt till träning på arbetstid.

 

 • Ta - i samarbete med Ålands näringsliv -  fram en strategi för en transparent och jämlik lönesättning med målet att öka jämställdheten i det åländska näringslivet och locka behövlig kompetens till Åland.
   

 • Ta initiativ i Finlands riksdag för att mensskydden ska bli momsfria.
   

 • Säkra att eventuella landskapsstöd för orimligt höga elkostnader riktas till låginkomsttagare. 

 • Stärka allas rätt till en god sexuell och reproduktiv hälsa, oberoende av funktionsnedsättningar och -variationer, ålder och könstillhörighet.
   

 • Utveckla stödet till närståendevårdare av demenspatienter, psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatta och patienter inom palliativ vård.
   

 • Främja allas möjlighet till hälsofrämjande beröring - speciellt inom äldreomsorgen - eftersom beröring kan minska behov av smärt- och depressionsmedicinering samt förbättra den psykiska hälsan. 

 • Prioritera en sammanhållen journalföring med alla aktörer på Åland och i Finland, bland annat för att förebygga felmedicinering.
   

 • Säkerställ jämlika avgifter inom äldreomsorgen oberoende av kommun, och förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kultur- och hälsotjänster.
   

 • Justera klientavgifterna för boende inom äldreomsorgen för att säkerställa en skälig privatekonomi.

 • ​​Utveckla seniormottagningen till en klientcentrerad och heltäckande servicepunkt för äldre med multiprofessionell kompetens för äldres fysiska och psykiska hälsa, för förebyggande arbete och sociala behov.
   

 • Satsa på utbildning på högskolan av avancerade kliniska sjukskötare med specialisering inom äldreomsorg, och inför en ambulerande serviceenhet för äldre med målet att de som vill och klarar av det ska kunna bo hemma så länge som möjligt.
   

 • Stärk hemsjukvårdens kompetens inom psykiatri bland annat genom att satsa på utbildning av psykisk första hjälp.

 • Säkerställ att det finns tillgång till sjukvårdskunnig personal på alla äldreboenden då vårdtyngden ökar. 

 • Säkerställ barndagvårdens resursbehov.

 • Utveckla kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och anpassa det tidiga stödet till barn och ungdomar för att förebygga avhopp från skolan och därmed minska risken för utanförskap.

 • Modernisera den offentliga personalpolitiken och ledningskulturen så att den bygger på god dialog och flexibilitet.
   

 • Säkra jämställdhetsperspektivet i beslutsfattandet. 

 • Upprätta allmänna “andrum” för återhämtning som skall vara tillgängliga dygnet runt, exempelvis i anslutning till befintliga verksamheter, för vila, stillhet och tystnad. De skulle också erbjuda en plats för socialt stöd.
   

 • Återskapa en öppen förskola som möjliggör kravlöst umgänge mellan föräldrar och barn under vardagar för att skapa nätverk för familjer och minska risken för marginalisering.

 • Utöka tiden i skolan för fysisk aktivitet och utveckla undervisningen till att tydligare omfatta kopplingen mellan psykiskt och fysiskt välmående, andningens betydelse och röstträning.

GLOBAL SOLIDARITET

Hållbart Initiativ är en del av den gröna rörelsen och medlem i European Green Party (EGP). Som sådan har vi goda kontakter med progressiva partier och politiker världen över, inte minst i vårt närområde. Vi gör Ålands röst hörd och drar nytta av kontakterna för att hitta egna åländska lösningar i omställningsarbetet.

Våra förslag 2023: 

 • Driv en aktiv åländsk externpolitik inom områden där Åland gör skillnad med fokus på självstyrelse, demilitarisering samt neutralisering som fredslösning och det åländska hållbarhetsarbetet.

 

 • Jobba för att Åland ska bli ett naturligt centrum för sjöfartens utveckling, innovationer och pilottestningar och då - med tanke på den åländska satsningen på havsbaserad vindkraft - främst när det gäller att utveckla förnybara fartygsbränslen. 

 • Främja djupare samverkan inom hållbarhetsfrågor mellan självstyrda territorier för att därigenom förstärka Ålands närvaro i internationella organ.
   

 • Skapa ett program för utökat tjänstemannautbyte mellan regeringarna i Helsingfors och på Åland, samt utreda möjligheten att placera vissa nyckeltjänstemän inom statsförvaltningen på Åland. 

 

 • Arbeta inom det nordiska samarbetet för att Norden ska vara en kärnvapenfri zon trots Natos utvidgning.

 • Främja nordiskt samarbete som syftar till att göra Norden till en ledande diplomatisk kraft inom fred, miljö och klimat. 

 • Stärka Ålands roll som en röst för ambitiöst Östersjösamarbete och utvärdera om Åland bör anhålla om medlemskap i Östersjöstaternas råd.

 • Fortsätta utveckla Ålandskontoret i Helsingfors och hitta kostnadseffektiva möjligheter för att skapa motsvarande funktion i Stockholm.
   

 • Utse Ålandsrepresentanter i världen – d.v.s. personer vars engagemang för Åland gör dem lämpliga att bära en formell status som företrädare för åländska intressen i det land de är aktiva. 

 • Ta initiativ inom det nordiska samarbetet för att underlätta för de självstyrande områdena att använda nordiska ambassader i världen för representation och nätverkande.

 • Stöd ungas deltagande i internationella projekt genom att säkra en årlig åländsk studieplats på United World College och instifta stipendier för åländska ungdomar som vill jobba med biståndsprojekt eller hjälparbete utomlands.
   

 • Arbeta aktivt för att locka flera internationella kongresser och möten till Åland.

 • Skapa ett ramverk för den åländska integrationen som klargör ansvarsfördelningen och uppföljningen av integrationsarbetet. Fördjupa integrationssamarbetet som sker i Rådhuset i Mariehamn.

 • Välkomna flyktingar och inflyttare och erbjud tillräckligt med språkkurser på t.ex. Medis.

 • Gör specialsatsningar på att integrera grupper som löper större risk att marginaliseras t.ex. invandrade hemmavarande föräldrar.
   

 • Erbjud fler konstnärsvistelser på Åland till utsatta utländska konstnärer.

c0648c76-f69d-4f7d-9f5e-606046de88a9.jpg
bottom of page