top of page

VÅRT LÖFTE TILL ÅLAND

ÅLAND ÄR REDO

Omställningen mot ett hållbart samhälle måste ske i en mycket snabbare takt än hittills. Därför behövs ett starkt framåtsyftande politiskt ledarskap. Vi kan inte vänta längre – vi måste agera direkt på klimathotet, artutrotningen, avfallsbergen, övergödningen och de sociala klyftorna. Vi måste gå ÅL IN. Vi är helt övertygade om att Åland kan bli ett framgångsrikt föredöme i världen.

 

Vi lovar därför att göra vårt yttersta för att Åland ska få:

En klimatlag

Åland behöver en klimatlag för att minska både de direkta och indirekta utsläppen. Klimatlagen ska vara minst lika ambitiös som Parisavtalet, innehålla krav på handlingsplaner, utsläppsbudget, redovisningar och ett övervakande klimatråd. De största utsläppssektorerna på Åland (sjöfart, vägtrafik, uppvärmning och jordbruk) får stöd i förhållande till sin klimatanpassning.

Ett rent Östersjön

De verksamheter som inte kan visa hur de ska nå upp till stränga fosfor- och kvävebegränsningar skall avvecklas inom 10 år. Fler skyddszoner behövs i känsliga kustområden tillsammans med fler marina reservat ute till havs. Vi måste också arbeta för att sluta använda direkt skadliga ämnen i hygienprodukter, målar- och bottenfärger etc.

VA_Pojkar_hoppar_fraan_hopptorn_JA_aland

Ett jämställt Åland

Full jämställdhet på alla nivåer i samhället är en mänsklig rättighet. Alla vinner på att kvinnor och män får lika lön för likvärdigt arbete. Därför föreslår vi att Åland ska lagstifta om jämställda löner enligt isländsk modell. Att kvinnodominerade yrken får högre status och därmed högre lön är en självklarhet för oss. Vi vill ha fler utbildningsinsatser kring våld i nära relationer, sexuella ofredanden och övergrepp samt förtryck.

En hållbar konsumtion

Vi behöver alla konsumera mindre och bättre för att minska vår belastning på planeten. Det behöver vara billigare att reparera prylar genom t.ex. avdrag eller kuponger. Vi vill också se en certifiering av åländska hållbara varor och tjänster (AXgan-märkning). Det är också helt självklart för oss att särskilt offentliga verksamheter visar vägen med en hållbar offentlig upphandling. Vi vill också minska avfallsbergen genom att bland annat utöka pantsystemet.

Highland6.jpg

Mer biologisk mångfald

Åland ska visa att det går att stoppa artutrotningen. Landskapsregeringen bör omgående fastställa ett handlingsprogram för att restaurera betes- och ängsmarker, bygga fler våtmarker, restaurera lekvikar, skapa fler naturreservat på land och till havs samt modernisera skogs- och naturvårdslagstiftningen. För att bevara artrikedomen krävs också riktade utbildningsinsatser och fler inventeringar

Moderna transporter

Åland behöver ta fram ett långsiktigt program för hur vi kan driva transporterna på land och till havs på ett hållbart sätt. Fler bilpooler, mer samåkning, smartare logistik, ökad (el)cyklism och flexiblare kollektivtrafik är vägar framåt. Vi vill att landskapsregeringen tar initiativ till en resebokningsapp där alla transportsätt finns samlade, inklusive privat samåkning. Reseavdraget bör också moderniseras.

En attraktiv skärgård

Åland bör stifta en skärgårdslag, som i riket, där det ingår direktiv kring utlokalisering av fler offentliga tjänster, grundnivåer i social service, och ekonomiska incitament för verksamheter som uppfyller hållbarhetskriterier. Hela skärgården förtjänar en regional trafikplan för hur en miljövänlig och behovsanpassad skärgårdstrafik ska se ut 2030. En bolagisering av Ålandstrafiken skulle dessutom ge skärgården ett mer stabilt och långsiktigt inflytande över turlistor och bokningsregler. 

En ansvarstagande färjetrafik

En hållbarhetsavgift om exempelvis 1 euro per passagerare uppbärs på de färjor som anlöper Åland oavsett om passagerarna går iland eller ej. Pengarna som inkommer ska oavkortat gå till en fond som stöder rederiernas och landturismens omställningsarbete.

Mariehamn-harbour-hv.jpg

Ökad folkhälsa

Vi vill inte bara bota sjukdomar utan också stärka ett framgångsrikt och livslångt friskvårdsarbete för hela människan. Speciellt utmanande är den ökande psykiska ohälsan, känslan av ensamhet och narkotikaproblematiken. Landskapsregeringen bör ta fram en friskvårdsstrategi tillsammans med ÅHS. PAF-medel ska fortsätta stöda den tredje sektorn och kultursektorn som är viktiga för välbefinnandet och känslan av sammanhang.

Koll på pensionspengarna

Ålands pensionsfond kan inte fortsätta understöda bolag som förstör klimatet eller miljön, eller försämrar levnadsförhållanden för personer i utvecklingsländer. Vi vill att landskapsregeringen skriver under FN:s policy för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), håller koll på fondens innehav och gör förändringar i en hållbar riktning.

Stock Market Quotes

Ett hållbart jordbruk

Vår viktigaste framtidsnäring använder bara nedbrytbara bekämpningsmedel och är fri från konstgödsel. Den lagrar koldioxid och ökar den biologiska mångfalden, men den övergöder inte sjöar och hav. Vi ska dessutom ha en så hög självförsörjningsgrad som bara är möjligt, med sikte på 80–90 %. Skolor, daghem och äldrevård använder som regel åländska livsmedel och i hög grad vegetabilier.

ny sommarmat-6-vå2015-tt.jpg

Ett jämlikt Åland

På ett jämlikt Åland drar vi nytta av varandras styrkor, talanger och möjligheter, och oavsett könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder ska alla få känna sig välkomna. Mer behöver göras för att landskapsregeringen ska följa FN:s barnkonvention och konvention om funktionsnedsättning.

Ett entreprenörskap för framtiden

Särskilda satsningar behövs för att skapa förutsättningar för entreprenörer så att Åland tillgodogör sig hållbara affärsmöjligheter. Det handlar om stöd i byråkrati, riktade investerings- och näringslivsstöd, kompetensutveckling och strategisk rådgivning. Men det kan också röra sig om att företagen ges förutsättningar att lättare mikroproducera förnyelsebar el, starta initiativ för delningsekonomi och miljöcertifiera verksamheter.

VI STYR MOT HÅLLBARHET

För att det ovanstående ska kunna funka finns några saker som behöver förändras.

Det ekonomiska systemet ska designas så att ekonomin är ett medel för att uppnå ett hållbart samhälle. Vi vill göra stora investeringar för att möjliggöra en snabbare omställning. De ska göras i flexibla lösningar som steg för steg tar oss framåt på vår hållbarhetsresa. Dessutom menar vi att landskapsandels-systemet starkare ska kopplas till kommunernas hållbarhetsarbete.

Grundskolan och barnens lärande ska, förutom teoretiska och praktiska färdigheter, även genomsyras av ansvarsfull resurshantering och grundläggande systemförståelse. Hur hänger våra samhällen och planeten ihop? Vem är jag i världen? Hur kan jag bidra med det bästa jag har?

Ny samhällsekonomi

Kvalitativ utbildning

Alla ålänningar genomgår minst en årlig dag för utbildning i hållbart leverne med valbar inriktning. Det ska också vara ett grundkrav att lagtingsledamöter och landskapsregering ska ha utbildning och fördjupad kunskap om hållbart beslutsfattande och styrning mot hållbarhet.

Vi behöver ha en överenskommelse om hur vi ska använda våra gemensamma mark- och vattenresurser i ett hållbart samhälle. På det sättet kan vi se till att vara aktsamma om det värdefulla vi har när vi utvecklar Åland.

Självklar hållbarhetsutbildning

Mer planering

Använd självstyrelsen

Självstyrelsen innebär möjligheter till kreativa och nytänkande lösningar. Vi vill använda Ålands unika ställning till fullo, ta fram nya kreativa styrmedel och bjuda in till spännande samarbeten. Till exempel vinner både miljön och den åländska ekonomin på att vi hittar sätt att främja konsumtion av lokala hållbara varor och tjänster.

VALPROGRAMMET 2019

bottom of page